GDR O Salnés

¿Que é o GDR O SALNÉS?

O GDR O Salnés é unha asociación sen fin de lucro constituída polo conxunto de institucións públicas e entidades privadas, dos ámbitos económico, social, cultural, veciñal, medioambiental ou profesional, que desexen implicarse no programa Leader da comarca de O Salnés.

O GDR funcionará respectando o principio de "portas abertas", de tal modo que, tanto na súa constitución como posteriormente, admitirá a calquera entidade con implantación na comarca que desexe participar neste proxecto común e cumpra os requisitos para ser Socio.

Funcións do GDR

O GDR O Salnés elaborou un programa de desenvolvemento, no que se inclúen as principais posibilidades, oportunidades e necesidades do territorio dende o punto de vista económico, dotacional e social e no que se recolle unha planificación dos proxectos que se van desenvolver no territorio no ámbito do programa Leader. Esta estratexia presentouse á convocatoria do programa Leader Galiza para o período 2007-2013. O GDR conta cunha estrutura técnica que se dedique a labores de:

 • Mobilización, animación e dinamización
 • Promoción e captación de iniciativas
 • Maduración dos proxectos e apoio aos promotores
 • Apoio técnico para a selección de proxectos
 • Acompañamento dos promotores na evolución posterior dos proxectos

Estructura do GDR: Órganos de goberno e de asesoramento.

O GDR O Salnés conta cunha Asemblea Xeral e máis cunha Xunta Directiva. Ademais destes dous órganos que se derivan da Lei de asociacións, proponse como órgano do GDR as Mesas Sectoriais, organizadas en torno a aqueles ámbitos que se consideren de interese. As Mesas Sectoriais do GDR O Salnés son as seguintes:

 • Mesa do sector agropecuario
 • Mesa do sector forestal-maderero
 • Mesa das asociacións de mulleres
 • Mesas das asociacións xuvenís
 • Mesa das asociacións empresarias e profesionais multisectorial
 • Mesa do sector turístico e da hostalería
 • Mesa das asociacións medioambientais e sectores vinculados a entidades non contempladas noutras mesas
 • Mesa institucional
 • Mesa das asociacións deportivas, recreativas, de veciños e culturais

Tamén conta cun equipo técnico encargado de realizar os labores de dinamización, mobilización, promoción e avaliación de proxectos para aplicar o programa de desenvolvemento deseñado.

Os órganos de decisión do GDR (Asemblea Xeral e Xunta Directiva) deberán cumprir dúas condicións:


O conxunto de axentes do sector privado terán máis do 50% dos votos.


Ademais, sempre que teñan presenza no territorio, deberán estar representados obrigatoriamente nos seus órganos de decisión: as cooperativas agrarias, as organizacións profesionais agrarias, as asociacións de mulleres e as asociacións de mozos e mozas. Deberán ser convocados ás reunións, con voz e sen voto, un representante de Agader e un membro da estrutura comarcal da Consellaría do Medio Rural.


¿Como podo adherirme ao GDR O SALNÉS?

As entidades que cumpran os requisitos para ser socios do GDR poden solicitar a súa adhesión presentando, por rexistro de entrada do GDR, a Ficha de Socio e o acordo da súa entidade segundo o Modelo de Certificado de Adhesión que poden descargar nesta sección.

Modelo de certificado de adhesión
Ficha de socio
Estatutos do GDR

Socios do GDR O Salnés